Seminars

Seminars are held every second Friday (with holiday break)

IFR PAN scientific seminars in 2018

 

2018.04.20 09.15 AM
Identyfikacja białek związanych z efektywnością procesu indukcji androgenezy u pszenżyta (×Triticosecale Wittm.)
dr Monika Krzewska

 


2018.04.06 09.15 AM
Maniok - roślina, która żywi miliard ludzi​
Prof. dr hab. Maria Wędzony

 


2018.03.23 09.15 AM
Akwaporyny jako regulatory transportu wody w roślinach
dr Diana Saja

 


2018.03.09 09.15 AM
Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących wysokość plonu i zawartość cukrów pszenicy w warunkach suszy glebowej
mgr Katarzyna Cyganek

 


2018.02.23 09.15 AM
Aktywność antyoksydantów drobnocząsteczkowych jako czynnik modyfikujący efektywność procesu  embriogenezy mikrospor u pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.)
dr hab. Iwona Żur

 


2018.02.09 09.45 AM
Od transpiracji do wzrostu promieniowego drzew
dr Paweł Kojs
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny -
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 


2018.01.26 09.00 AM
Szkolenie Horyzont 2020
mgr Anna Armuła

 


2018.01.12 09.15 AM
Regulatory wzrostu w rozwoju haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.)
dr inż. Kinga Dziurka

 


2017.12.15 10:30 AM
Rola kinazy aktywowanej mitogenami 4 (MPK4) w regulacji wzrostu, rozwoju i odpowiedzi na stresy abiotyczne w topoli Populus tremula x tremuloides
mgr inż. Damian Witoń (SGGW Warszawa)

 


2017.11.24 9:15 AM
Optymalizacja uzyskiwania linii podwojonych haploidów owsa oraz ocena ich tolerancji na stres suszy
Prof. dr hab. Izabela Marcińska
canceled

 


2017.11.10 9:30 AM
Pszenżyto, czyli dwa w jednym.
dr hab. Tomasz Hura

 


 

2017.10.27 9:30 AM

DNA środowiskowe (eDNA) - użyteczne narzędzie służące poznaniu bioróżnorodności jednokomórkowych eukariontów czy droga donikąd?
dr hab. Sebastian Tarcz (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN)2017.10.13 9:30 AM
Akumulacja metali i tolerancja na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych i niemetalonośnych - konstytutywna tolerancja na metale ciężkie w rodzaju Viola?
mgr Klaudia Sychta (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ)

 


2017.06.27 9:30 AM
Clusia: A woody neotropical genus of remarkable plasticity and diversity
Prof. Dr Ulrich Lüttge

 


 

2017.06.22 9:15 AM
Indukowana światłem reduktaza protochlorofilid:NADPH
dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel (Uniwersytet Jagielloński)


 

2017.06.09 01:30 PM

01:30 PM Informacja na temat projektów NCBiR

dr hab. Edyta Skrzypek

02:00 PM Obsługa poczty oraz ważne kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci

Jakub Adamski, Rafał Przybylski

 


 

2017.05.26 9:15 AM

Hormonalna kontrola indukcji kwitnienia pszenicy ozimej – metabolizm auksyn podczas krótkiej wernalizacji

Dr Michal Dziurka

 


2017.05.12 9:15 AM

Comparison of defense reactions in compatible and incompatible pepper-tobamovirus interactions

Dr Gabor Gullner (Hungarian Academy of Sciences)

 


2017.04.20 9:15 AM

Cebula, czosnek i kwaśne deszcze, czyli o badaniach matrycowych reaktywnych związków siarko-organicznych

Prof. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)

Informacja na temat stypendiów fundacji Alexandra von Humboldta

Prof. Marian Jaskuła (Uniwersytet Jagielloński)

 


2017.03.31 9:15 AM

Blue-Light Induced Chloroplast Movements are Modulated by Auxin and Abscisic Acid

dr Aleksandra Eckstein

 


2017.03.17 9:15 AM

RubisCO z ewolucyjnej perspektywy, czyli nowe spojrzenie na stary enzym

dr hab. Ireneusz Ślesak

 


2017.03.03 9:15 AM

Barwniki cyklu diadinoksantynowego i ich wpływ na dynamikę molekularną błon modelowych

mgr Iwona Sadura

 


20.17.02.17 9:15 AM

Multiple functions of Arabidopsis thaliana SMC5/6 complex/

dr inż. Anna Nowicka

 


2017.02.03 09:15 AM

Funkcjonalne różnice aparatu fotosyntetycznego w obrębie tkanek przewodzących
Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

 


2017.01.20 10:15 AM

Dwie twarze roślin energetycznych, wiele twarzy miskanta
Prof. dr hab. Franciszek Dubert

 


23.09.2016 godz. 10.00

Reakcja wybranych gatunków roślin bobowatych na zasolenie.
mgr inż. Maciej Maciejewski, Instytut Fizjologii Roślin PAN

 

16.09.2016 godz. 10.00

Fizjologiczne wskaźniki tolerancji na suszę strączkowych roślin uprawnych i możliwości zwiększenia plonu w warunkach stresów środowiskowych.
mgr Agnieszka Kalandyk, Instytut Fizjologii Roślin PAN

 

14.06.2016 godz. 10.00

Wykorzystanie nowych regulatorów w kształtowaniu produktywności wybranych roślin uprawnych.
mgr Anna Maksymowicz, Instytut Fizjologii Roślin PAN

 

5.05.2016 godz. 11.00

Flora i fauna Kuby.

prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek, Katedra Fizjologii Roślin UR w Krakowie

 

9.03.2016 godz. 11.00

Sprawozdawcze seminarium IFR PAN z badań statutowych 2015
 

4.03.2016

Otrzymywanie linii DH owsa i identyfikacja mieszańców owsa z kukurydzą.
mgr inż. Angelika Noga, II rok, SDNP PAN w Krakowie
 

12.02.2016

Zbadanie fizjologicznych mechanizmów tolerancji wybranych gatunków jednoliściennych roślin uprawnych na wysokie zasolenie gleby.
mgr inż. Maria Tatrzańska-Matuła, V rok, SDNP PAN w Krakowie
 

15.01.2016

Omówienie zasad korzystania z Cloud Station, następcy serwera LM
Jakub Adamski, Rafał Przybylski, IFR PAN
 

11.12.2015

Efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych
Mgr Kamil Zieliński, I rok, SDNP PAN w Krakowie

 

27.11.2015

Fizjologia roślin wczoraj, dziś i jutro.
Prof. Dr hab. Franciszek Dubert, IFR PAN

 

6.11.2015

Presentation of the latest scientific books.
Library of the IPP PAS.
 

12.09.2015

Adaptation of plants to heavy metal pollution
Prof. Dr Laura Pistelli, Department of Agriculture, Food and Environment, University of Pisa, Italy


04.09.2015

Reakcje roślin grochu, łubinu żółtego i bobiku na stres suszy glebowej
mgr inż. Katarzyna Juzoń

 

24.06.2015

Lecture about M. Curie-Skłodowska Scholarship
Dorota Markiewicz-Roszak, Centrum Transferu Technologii

 

12.06.2015

Chromatograficzna analiza lotnych związków organicznych w wybranych próbkach biologicznych źródłem informacji o stanie zdrowia organizmu
dr Beata Grabowska, Zakład Fizykochemii Ekosystemów, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 

20.03.2015

Opracowanie markerów chromosomalnych i weryfikacja poziomu zmienności genowej gatunków z rodzaju Daucus
dr inż. Anna Nowicka, Zakład Biologii Komórki, IFR PAN
 

27.02.2015

Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów
mgr Monika Kula, Zakład Biologii Rozwoju, IFR PAN


23.01.2015

Identyfikacja mieszańców pszenżyta i żyta z wykorzystaniem markerów ISSR – PCR
dr inż. Tomasz Warzecha, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, UR Kraków
 

28.11.2014

Identyfikacja rejonów genomu (QTL) i markerów molekularnych związanych z mrozoodpornością pszenżyta (×Triticosecale Wittm.)
mgr Iwona Wąsek


13.11.2014

Zasady funkcjonowania nowej strony internetowej IFR PAN
dr hab. inż. Anna Janeczko


7.11.2014

Aktywność antyoksydacyjna liści kapusty białej głowiastej na tle zmian fizjologicznych i biochemicznych wywołanych skażeniem gleby cynkiem i kadmem
mgr inż. Małgorzata Borek17.10.2014

Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących wysokość plonu i zawartość cukrów pszenicy w warunkach suszy glebowej
mgr Katarzyna Cyganek

 

10.10.2014

The comparison of resistance to salinity stress of chosen species of legumes.
mgr inż. Maciej Maciejewski


06.06.2014

Program ramowy UE Horyzont 2020 – podstawowe informacje oraz wykład z sieci Web of Science: raport cytowań i indeks h
dr hab Edyta Skrzypek, webinar z Web of Science


26.05.2014 (poniedziałek)

Naukowa Sesja Sprawozdawcza doktorantów IFR PAN cz. 2 - pocz. 10.00


23.05.23.2014 (piątek)

Naukowa Sesja Sprawozdawcza doktorantów IFR PAN cz. 1


16.05.2014

Mikrorozmnażanie Kordyliny australijskiej
dr Marzena Warchoł


04.04.2014

Dlaczego rośliny rezurekcyjne nie "umierają" z pragnienia?
Dr Ilona Czyczyło-Mysza


21.03.2014

Wpływ tribenuronu metylowego na wybrane parametry fizjologiczne i biochemiczne u biotypów Centaurea cyanus L.
dr Diana Saja


14.03.2014

Prezentacja wyników badań przed otwarciem przewodów doktorskich
mgr inż. Katarzyna Juzoń, mgr Agnieszka Kalandyk


07.03.2014

Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych u roślin łubinu wąskolistnego i grochu siewnego inicjowane suszą działającą na rośliny macierzyste
mgr Agnieszka Kalandyk


21.02.2014

Biologiczna metka czyli kreskowy kod życia
Dr Ilona Czyczyło-Mysza


19.02.2014

Specjalne seminarium poświęcone zmianom w infrastrukturze informatycznej Instytutu
Rafał Przybylski, Jakub Adamski


10.01.2014

Mikoryza arbuskularna - przyszłość rolnictwa, czy mrzonka ekologów?
Dr Piotr Waligórski


08.11.2013

Development of a recombinant production system for molybdenum hydroxylases
Dr Daniel Knack


25.10.2013

Szkolenie z programu Statistica cz. 3
Dr Lucylla Rutkowska


11.10.2013

Roślinne fabryki gum
dr inż. Edyta Skrzypek


27.09.2013

Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Trifolium nigrescens Viv.
dr Maria Pilarska

 

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2018-04-19 07:49:05 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-04-19 07:46:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-26 12:38:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-26 12:33:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-09 07:46:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2018-03-09 07:46:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-20 08:47:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2018-02-20 08:46:53 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-13 12:57:24 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-07 13:59:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-01-24 09:50:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-01-09 10:22:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-12-28 10:16:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-12-28 10:13:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2017-12-14 07:41:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-23 10:39:25 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-23 10:00:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-08 08:58:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-07 13:41:06 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-07 13:40:41 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-10-24 10:52:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-10-10 13:39:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-22 10:18:09 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-22 10:17:36 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-19 11:33:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-06 13:10:18 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-05-26 11:11:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-05-22 13:22:33 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-04-21 09:54:40 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-04-12 09:16:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-03-21 13:27:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-03-21 13:25:58 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2017-03-21 13:25:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-14 10:13:45 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-13 13:43:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-02 14:26:26 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2017-01-31 08:27:29 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-01-17 11:13:35 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-09-20 14:51:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-09-09 13:11:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-06-10 08:45:05 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-05-05 09:19:12 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-05-05 09:14:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-03-04 14:52:09 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-24 11:15:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2016-02-24 11:13:39 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-24 11:08:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-09 08:58:40 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-01-08 13:17:55 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-11-24 21:04:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-11-04 10:53:08 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-12 23:43:40 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-12 23:28:33 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-08 12:41:45 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-08 11:15:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-24 11:07:45 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-10 13:58:16 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-09 11:28:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-09 09:43:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-05-15 14:34:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-04-20 10:23:37 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-03-03 17:06:13 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-02-19 00:20:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-02-19 00:16:17 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-02-16 17:59:12 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-01-21 18:00:25 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-11-21 14:26:16 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-11-07 10:11:46 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-31 21:35:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-30 12:24:52 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-30 12:12:39 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-17 09:53:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-16 10:56:14 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-05 21:29:34 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-10-03 11:43:19 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-10-03 11:42:32 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Pokaż dziennik zmian
2014-10-03 11:31:43 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-03 11:19:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Pokaż dziennik zmian
2014-09-25 22:40:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2014-09-25 22:39:01 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-09-16 22:54:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-09-16 22:46:44 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-09-09 10:50:29 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Seminaria
2014-06-18 08:34:26 Usunięcie rekordu Nazwa rekordu: a1
2014-06-16 13:34:19 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: a1